Looduskalender käivitab kimalaste vaatlusprojekti, mille eesmärk on saada paremaid teadmisi kimalaste leviku kohta Eestis ning parandada kimalaste tuntust rahva seas.

Projektis osalemiseks tuleb kirja panna vaatluskohas nähtud kimalaseliigid ning õied, millel nad viibisid. Suurem tähelepanu on pööratud koduaedadele, kuna aedade õiterikkusel on suur mõju ümbruskonna kimalaste käekäigule. Igal kimalaseliigil on oma elupaiga- ja toidueelistus, mistõttu püüame kimalasesõprade abiga välja selgitada, milliseid taimeõisi erinevad liigid suvekuudel külastavad. Vaatlusprojekt aitab muuhulgas vastata küsimusele, milliseid taimi võiks kimalasesõbralikus aias kasvatada.

Täpsemad juhised kimalaste vaatluses osalemiseks, samuti kimalaste määramislehed ja veebiankeet on üleval Looduskalendri veebilehel www.looduskalender.ee Kimalase aasta rubriigis.

Alates aprillist on Eesti parimad kimalasetundjad tutvustanud Looduskalendris meie kimalasi ja nende eluolu. Lisaks on avatud Facebookis „Meie kimalaste“ grupp, kus saab jagada fotosid kimalastest ja õppida üheskoos neid putukaid määrama.

Kimalaste projekti tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.