Reoveepuhastuse lahenduse valikut tuleks Kärmase sõnul alustada sellest, et selgitada välja piirkonnale omased keskkonnatingimused ja reostuskoormus ehk määrata kindlaks inimeste arv, kes uut süsteemi kasutama hakkavad.

Lisaks tuleb arvestada maapinna geoloogilisi omadusi, mida hinnatakse kas geoloogiliste mõõtmiste või eksperthinnangute alusel. Seda on vaja selleks, et saada teada, kas vett saab üldse soovitud kohas pinnasesse immutada. Soovitud vastuseid selles osas oskab kindlasti anda kohalik omavalitsus.

Lihtsaim lahendus – ja mõnel pool ka ainuvõimalik – on koguda reovett lekkekindlasse mahutisse. Miinus on, et mahuti vajab pidevalt tühjendamist – see on kulukas töö ja seda tohib teha ainult vastavat luba omav ettevõte.

Jõkke või pinnasesse

Omapuhasti rajamine on jällegi kallim, kuid pikemas perspektiivis mugavam variant. Omapuhastist väljuv heitvesi juhitakse eelistatult pinnaveekogusse (jõgi, kraav) või selle puudumisel pinnasesse. Puhastamata vett keskkonda juhtida ei tohi.

“Nõuetele mittevastava heitvee keskkonda juhtimise tõttu võib kergesti reostuda joogiveeallikana kasutatav põhjavesi või pinnaveekogu, mille tagajärgedeks võivad olla vee nakkusohtlikkus, taimestiku intensiivne kasv, hapnikupuudus veeorganismidele jm,” viitab Kärmas.

Omapuhasti suuruse ja tüübi valik oleneb tekkiva reovee kogusest ja koostisest (kas ainult olmereovesi või olmereovesi ja vesikäimla reovesi koos) ning missugused on piirkonna keskkonnatingimused. Omapuhasti planeerimisel tuleb arvestada ka ehitusgeoloogiliste tingimuste, kinnistu salv- või puurkaevu asukoha, võimaliku üleujutusala ning omapuhasti rajamiseks vajamineva pindalaga. Omapuhasti rajamine tuleb kindlasti kooskõlastada kohaliku omavalitsusega.

Reovett võib puhastada mehaaniliselt, bioloogiliselt või kombineeritult. Oluline on, et reoveest oleks reoained eemaldatud vastavalt nõuetele. Õige puhasti aitab valida vastava ala ekspert.

Nagu öeldud, juhitakse puhastatud heitvesi eelistatult pinnaveekogusse. Kui see pole võimalik, võib kaaluda pinnasesse immutamise võimalusi. “Pinnasesse immutamisel peab arvestama eelkõige põhjavee kaitstust ja pinnasevee (põhjavee ülemine osa) sügavust maapinnast ja selle aastaajalisi muutusi, sest sellest sõltub, mis tingimustel on heitvett võimalik pinnasesse immutada,” selgitab Kärmas.

Võimalikud lahendused

Kärmas toob mõned näited reovee käitlemise võimalikest lahendustest.

Eramajale või väiksemale eramajade grupile kuni 15 elanikuga on sobivaks lahenduseks septik koos imbsüsteemiga. Selline lahendus sobib piirkonda, kus põhjavesi pole nõrgalt kaitstud ega kaitsmata ning maapind on võimeline heitvett vastu võtma. See lahendus sobib ka olmereovee (nt sauna pesuvesi) puhastamiseks nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.

Piirkonnas, kus põhjavesi on kaitsmata või nõrgalt kaitstud, on sobilik reovee puhastamiseks septik koos filtersüsteemiga, mis tagab bioloogilise puhastuse.

“Enam kui kahte majapidamist teenindava reoveepuhastussüsteemi lahendusena võiks lisaks eelmainitule kaaluda ka biokiletehnoloogial põhinevaid süsteeme ja ka aktiivmudatehnoloogial põhinevaid lahendusi ning nende kombinatsioone,” soovitab Kärmas. “Kortermaju teenindava reoveepuhastussüsteemina võiks täiendavalt kaaluda ka pinnasfilter-tehismärgalal põhinevaid süsteeme.”